Ładuję...

Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W EXPLEA

CO TO JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja jest podana zgodnie z artykułem 13 Dekretu Ustawodawczego nr 196/2003 (Kodeks Ochrony Danych Osobowych - zwany dalej "Kodeksem") dla osób korzystających z serwisów internetowych firmy Explea S.r.l. ("Explea"), dostępnej pod adresem www.foodexplore.com ("Witryna") i odnosi się do wszystkich danych osobowych, które Explea gromadzi i przechowuje na temat swoich użytkowników i ich kont, natomiast nie odnosi się do danych gromadzonych z innych stron internetowych, które mogą być przeglądane przez użytkownika poprzez linki do zewnętrznych stron osób trzecich.

Wyrażenie "dane osobowe" oznacza wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, nawet pośrednio, przez odniesienie do jakiejkolwiek innej informacji (art. 4 lit. b) Kodeksu).

Explea może okresowo zmieniać, uzupełniać lub aktualizować niniejszą Politykę, także z uwzględnieniem zmian w obowiązujących przepisach prawa lub środkach Gwaranta Ochrony Danych Osobowych. Zmiany i aktualizacje Polityki będą wprowadzane i podawane do wiadomości zainteresowanych stron niezwłocznie po ich przyjęciu poprzez zamieszczenie odnośnika do Polityki Prywatności w stopce Strony. W związku z tym wszystkich zainteresowanych użytkowników zachęca się do regularnego odwiedzania Witryny w celu zapoznania się z aktualną wersją Polityki.

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ EXPLEA

Dane osobowe przetwarzane przez Explea ("Przetwarzanie Danych") to dane zbierane (i) bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą; (ii) przez osoby trzecie; (iii) automatycznie.

(i) Dane dostarczone bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą, to wszystkie dane osobowe wprowadzone na Stronie (w celu przeglądania, dokonania zakupów online lub z jakiegokolwiek innego powodu) lub w jakikolwiek inny sposób przekazane firmie Explea. Każda osoba, której dane dotyczą, w granicach prawa, może zdecydować o braku zgody na przetwarzanie całości lub części swoich danych, przy czym takie wyłączenie może ograniczyć lub wykluczyć możliwość korzystania z części usług Explea. Przykładami danych przekazywanych bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą, są: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, dane karty kredytowej (przetwarzane tylko przez okres niezbędny do dokonania zakupu), imiona i nazwiska odbiorców zamówień, jeśli nie są to osoby kupujące. Ogólnie rzecz biorąc, w tym celu mogą być wykorzystywane wszystkie dane przekazane w celu umożliwienia złożenia zamówienia, przeprowadzenia wyszukiwania produktów na Stronie, uzupełnienia i korzystania z profilu na Stronie, ułatwienia dostawy produktów poprzez podanie numerów lub adresów kontaktowych (np. telefonu, poczty elektronicznej, adresów) itp.

ii) Dane dostarczane przez strony trzecie to wszystkie dane osobowe, które Explea gromadzi z innych źródeł (firmy pocztowe, kurierzy, firmy zajmujące się wprowadzaniem danych itp. Również w tym przypadku każda osoba, której dane dotyczą, w granicach prawa, może zdecydować, że nie zgadza się na przetwarzanie wszystkich lub części swoich danych, chociaż takie wyłączenie może ograniczyć lub wykluczyć korzystanie z części usług Explea. Przykładem danych dostarczanych przez osoby trzecie są dane dotyczące aktualizacji lub poprawek otrzymywanych podczas realizacji dostaw przez kurierów, partnerów transportowych lub osoby trzecie, dane dotyczące odwiedzanych stron internetowych, które możemy otrzymywać od innych przedsiębiorców, z którymi Explea może współpracować w ramach określonych inicjatyw itp.

iii) Dane zbierane automatycznie to dane nawigacyjne i/lub tak zwane "cookies". Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi Witryny uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest związana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te zasadniczo nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika. Dane te są wykorzystywane głównie do uzyskiwania informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz do sprawdzania poprawności jej działania. Dane te mogłyby zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na szkodę witryny.

COOKIES

Plik cookie to niewielki plik wysyłany przez witrynę internetową i przechowywany w przeglądarce użytkownika podczas korzystania z witryny.