Ładuję...

Warunki sprzedaży

Warunki ogólne
(zgodnie z rozdziałem I, tytuł 3, część 3 dekretu ustawodawczego 206/2005, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)

1. Wprowadzenie i skuteczność Warunków Ogólnych

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej "Ogólnymi warunkami") regulują zakup produktów i usług, dokonywany na odległość i udostępniany za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.foodexplore.com (zwanej dalej "Stroną"), zgodnie z przepisami prawa włoskiego, na podstawie Dekretu ustawodawczego 206/2005 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami (zwanego dalej "Kodeksem konsumenckim").
Sprzedawcą produktów i właścicielem Witryny jest:

Explea s.r.l. Siedziba: Via Umbria 58, Seregno (MB) 20831 (zwana dalej "Explea Srl").
F.C./ P.I. 09193130961
Wpis do Rejestru Spółek Monza i Brianza nr 9193130961
REA: MB-1903282
Adres e-mail: [email protected]

Konsument korzystający z Witryny w celu dokonania zakupów (zwany dalej "Klientem") jest zobowiązany, przed wysłaniem zamówienia, do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi, które zostały udostępnione na Witrynie i z którymi Klient może zapoznać się w każdej chwili, również za pośrednictwem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym każde zamówienie, w celu umożliwienia ich odtworzenia i zapamiętania.
W przypadku, gdy osoba dokonująca zakupów na Stronie internetowej wymaga wystawienia faktury i/lub nie jest "konsumentem lub użytkownikiem" w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) Kodeksu konsumenckiego, nie mają zastosowania przepisy dotyczące odstąpienia od umowy określone w art. 7 i 8 niniejszych Ogólnych Warunków lub, bardziej ogólnie, przepisy Kodeksu konsumenckiego dotyczące wyłącznie "konsumentów".
Umowy zawarte z Explea Srl za pośrednictwem Serwisu internetowego podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym zgodnie z prawem włoskim. Językiem stosowanym przy zawieraniu umowy jest język włoski.

2. Wybieranie i zamawianie produktów

Właściwości i cena poszczególnych produktów oferowanych do sprzedaży w Witrynie (zwanych dalej "Produktem" lub "Produktami") są przedstawione na stronie odnoszącej się do każdego Produktu.
Aby dokonać zakupu Produktów, Klient musi wypełnić i wysłać formularz zamówienia w formie elektronicznej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie Internetowej. Klient powinien dodać Produkt do "Koszyka" i po zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w kosztach dostawy i warunków prawa odstąpienia od umowy, a także z Polityką Prywatności i potwierdzeniu ich akceptacji, wprowadzić dane do wysyłki i faktury, wybrać żądany sposób płatności i potwierdzić zamówienie.
Wysyłając zamówienie ze Strony internetowej, które ma wartość propozycji umownej, Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi mu w trakcie procesu zakupu i w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz zapisane warunki płatności.
Umowę zawartą pomiędzy Explea Srl a Klientem uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia zamówienia przez Explea Srl. O przyjęciu zamówienia Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, zawierającej odniesienie do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, numer zamówienia, dane do wysyłki i faktury, listę zamówionych Produktów wraz z ich istotnymi cechami oraz łączną cenę, w tym koszty dostawy. 
Po otrzymaniu zamówienia Explea Srl sprawdza dostępność zapasów w celu realizacji zamówienia. W przypadku, gdy jeden lub więcej produktów nie jest dostępny, Dział Obsługi Klienta niezwłocznie powiadomi o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który w ciągu kolejnych 12 godzin będzie miał prawo do udzielenia odpowiedzi w celu potwierdzenia wysyłki jedynych dostępnych produktów lub jej anulowania. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, zamówienie zostanie uznane za potwierdzone, a dostępne Produkty zostaną wysłane: w takim przypadku cała kwota związana z brakującymi Produktami zostanie anulowana lub, w każdym razie, w zależności od wybranej metody płatności, nie zostanie obciążona Klienta.

3. Informacje o produkcie

Informacje i charakterystyki dotyczące Produktów są dostępne na Stronie: wszelkie dodatkowe wymagania w stosunku do tego, co jest tam dostępne, są spełniane na życzenie Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu na żywo, jeśli jest dostępny.
Wizualne przedstawienie Produktów na Stronie, jeśli jest dostępne, zazwyczaj odpowiada zdjęciu dołączonemu do karty opisu. Przyjmuje się, że wizerunek Produktów ma na celu wyłącznie przedstawienie ich do sprzedaży i może nie być idealnie reprezentatywny dla ich cech i jakości, a także może różnić się kolorem i rozmiarem. W przypadku rozbieżności między zdjęciem a pisemną kartą produktu, za autentyczny uznaje się zawsze opis zawarty na karcie produktu. W przypadku produktów pakowanych producent odpowiada również za prawdziwość i kompletność informacji na opakowaniu.

4. Cena

Ceny produktów zawierają wszystkie podatki i cła związane z wysyłką na terenie Włoch. W przypadku wysyłki za granicę klient zobaczy podatek obliczony w odniesieniu do kraju przeznaczenia towaru, dlatego całkowita kwota zamówienia może ulec zmianie (przekroczeniu lub zaniżeniu) po wprowadzeniu adresu wysyłki w kasie lub koszyku. Wszystkie ceny podano w euro. Koszty wysyłki pokrywa klient, z wyjątkiem ewentualnych promocji, z którymi można zapoznać się na stronie z kosztami wysyłki.

Sprzedaż alkoholu

Możemy wysyłać alkohole do Włoch, Niemiec i Francji. Akcyza jest wliczona w podaną cenę..


5. Metody płatności i fakturowania

Klient może zapłacić cenę za Produkty oraz odpowiednie koszty dostawy kartą kredytową, za pośrednictwem systemu PayPal, przelewem bankowym, kartą przedpłaconą.

Karta kredytowa

Obwody, na których można dokonywać zakupów w Witrynie, to:

Visa / Visa Electron
Mastercard
American Express

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, Klient będzie dokonywał transakcji płatniczej bezpośrednio na bezpiecznym serwerze banku.

PayPal

Po potwierdzeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę internetową PayPal, gdzie będzie mógł dokonać płatności przy użyciu swojego konta lub karty, nawet karty przedpłaconej, a w każdym razie zgodnie z metodami akceptowanymi przez PayPal i zgodnie z jego warunkami.

Przelew bankowy

Klient powinien dokonać przelewu w ciągu 3 dni od daty zamówienia w przypadku zamówień dotyczących produktów. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a towary ponownie udostępnione do zakupu innym Klientom. Z Klientem, który nie dokonał przelewu, może skontaktować się Dział Obsługi Klienta w celu wyjaśnienia, czy przyczyną braku uznania rachunku jest chęć braku potwierdzenia zakupu przez Klienta, czy też inne przyczyny.

Dane do przelewu bankowego - rachunek bieżący: EXPLEA S.R.L.
IBAN: IT63C0326820400052117888490
BIC/SWIFT: SELBIT2BXXX
Bank: Banca Sella
Powód płatności: w powodzie płatności Klient powinien podać datę i numer zamówienia, który można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem (np. "Zamówienie 01/01/16 n. 100012345").

6. Transport i dostawa

Produkty zakupione na Stronie Internetowej zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta. W każdym przypadku Klient ma prawo zażądać dostarczenia produktów do wybranej przez siebie osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania lub pobytu znajduje się na terytorium Włoch. W momencie dostawy wymagany jest podpis osoby dorosłej, która ukończyła 18 lat.
Dla każdego zamówienia złożonego na stronie internetowej, EXPLEA wystawia fakturę za wysłane towary, wysyłając ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną do właściciela zamówienia, zgodnie z Dekretem prezydenckim 445/2000 i Dekretem ustawodawczym 52/2004. Faktura jest wystawiana na podstawie danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia. Po wystawieniu faktury nie jest możliwa żadna zmiana faktury.
Koszty dostawy ponosi Usługobiorca i są one odrębnie wyszczególnione na Stronie oraz w formularzu zamówienia.
Przesyłki mogą być realizowane przez różnych kurierów, w zależności od kraju przeznaczenia, aby zapewnić Klientowi najlepszą dostępną stawkę i będą realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. EXPLEA nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane opóźnienia.
EXPLEA wyśle Klientowi e-mail z potwierdzeniem po wysłaniu Produktów, podając numer śledzenia przesyłki, który może być użyty do sprawdzenia statusu przesyłki poprzez wpisanie go na stronie internetowej kuriera.
W każdym przypadku, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub nieprzewidywalnych okoliczności, zgodnie z Kodeksem Konsumenckim, Produkty będą dostarczone w ciągu maksymalnie 30 (trzydziestu) dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient wysłał zamówienie do EXPLEA, chyba że EXPLEA poinformuje - w tym samym terminie, pocztą elektroniczną - o niemożliwości dostarczenia zamówionych towarów z powodu niedostępności, nawet czasowej, Produktów. W przypadku takiego powiadomienia, EXPLEA zwróci wszelkie kwoty już wpłacone przez Klienta na poczet zapłaty za dostawę.
Jeśli Klient chce anulować Zamówienie po tym, jak EXPLEA poinformowała go o opóźnieniu w terminie dostawy, wszelkie kwoty już zapłacone przez Klienta zostaną zwrócone tak szybko jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient wysłał zamówienie do EXPLEA.
Dostawa towarów wymaga obecności Klienta lub jego przedstawiciela pod adresem odbiorcy wskazanym w zamówieniu. Po dostarczeniu towaru przez Kuriera, Klient musi sprawdzić, czy liczba dostarczonych opakowań odpowiada liczbie wskazanej w dokumencie przewozowym oraz czy opakowanie jest nienaruszone lub nie zostało zmienione. Wszelkie uszkodzenia paczki i/lub Produktów lub niezgodność liczby paczek muszą być niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnego zastrzeżenia kontrolnego na dowodzie doręczenia przesyłki przez Kuriera. Po podpisaniu dokumentu przez Kuriera Klient nie może wnosić żadnych zastrzeżeń co do cech zewnętrznych dostarczonej paczki.

W przypadku opóźnienia w dostawie z powodu 

  • Nieprawidłowego adresu wysyłki podanego podczas procesu zakupu
  • Brak dostawy z powodu nieobecności odbiorcy
    Należy pamiętać, że w takich przypadkach wszelkie uszkodzone, łatwo psujące się produkty nie zostaną zwrócone.

Zalecamy wprowadzenie podczas procesu zakupu

  • W nazwie odbiorcy adres na dzwonku 
  • Wskazane jest podanie adresu dostawy, pod którym ktoś będzie obecny w celu odebrania towaru. 
  • Kurier NIE musi dzwonić w celu umówienia dostawy.
  • w przypadku dostawy przez kuriera do odbiorcy innego niż wskazany w zamówieniu, Explea SRL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wysłanych towarów i nie otrzyma zwrotu kosztów.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z nową Dyrektywą Europejską 2011/83/WE w sprawie praw konsumentów (CDR), klient ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży z dowolnej przyczyny, bez wyjaśnienia i bez ponoszenia kar. 
Aby skorzystać z tego prawa, klient musi wysłać do EXPLEA stosowne zawiadomienie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Powiadomienie to należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected], podając numer zamówienia oraz powód, dla którego użytkownik chce skorzystać z tego prawa.

Dział Obsługi Klienta Explea, po otrzymaniu informacji, otworzy plik do zarządzania zwrotem i przekaże klientowi instrukcje dotyczące sposobu zwrotu produktów, które muszą być dostarczone do naszego magazynu w ciągu 14 dni od daty autoryzacji.

Jeżeli konieczny jest zwrot kosztów z powodu zwrotu produktów po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, EXPLEA wdroży procedury niezbędne do skutecznego zwrotu kosztów w ciągu 14 dni roboczych od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, za pośrednictwem banków stowarzyszonych.

Prawo do odstąpienia od umowy podlega jednak następującym warunkom:
1. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy zakupionego produktu w całości; nie ma możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy tylko w odniesieniu do części zakupionego produktu.
2. Zgodnie z przepisami prawa, koszty wysyłki zwracanych towarów ponosi klient.
3. Za przesyłkę, aż do momentu otrzymania potwierdzenia odbioru w naszym magazynie, całkowitą odpowiedzialność ponosi klient.
4. EXPLEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież/zagubienie towarów zwróconych nieubezpieczonymi przesyłkami.
5. Jeśli towary zostaną uszkodzone podczas transportu, EXPLEA poinformuje o tym klienta (w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia towarów do swojego magazynu), tak aby mógł on złożyć reklamację u wybranego przez siebie przewoźnika i uzyskać zwrot wartości towarów (jeśli są ubezpieczone). W takim przypadku produkt zostanie udostępniony klientowi do zwrotu w tym samym czasie, co anulowanie wniosku o odstąpienie od umowy. EXPLEA SRL zwróci wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu czternastu dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, poprzez przelanie kwoty pobranej z karty kredytowej lub przelewem bankowym. W tym ostatnim przypadku klient jest odpowiedzialny za podanie danych bankowych, na podstawie których można uzyskać zwrot pieniędzy (ABI - CAB - rachunek bieżący posiadacza faktury). 

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa całkowicie z powodu braku nienaruszalności towaru (opakowania i/lub jego zawartości), w przypadkach, gdy EXPLEA stwierdzi:

a. Brakuje opakowania zewnętrznego i/lub opakowania jednostkowego, w którym znajduje się zakupiony produkt (np. makaron, ciastka itp.).
b. Uszkodzenia produktu powstałe z przyczyn innych niż transport. Zgodnie z art. 57 Dekretu ustawodawczego 206/2005, klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku utraty prawa do odstąpienia od umowy, EXPLEA zwróci zakupiony towar do nadawcy, obciążając go kosztami wysyłki. 

8. Wady gwarancyjne i wady zgodności

W przypadku stwierdzenia braku zgodności Produktów sprzedawanych przez EXPLEA, Klient musi niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
Do sprzedaży Produktów mają zastosowanie gwarancje prawne przewidziane w artykułach 129, 130 i 132 Kodeksu Konsumenckiego. Klient ma prawo, według własnego wyboru i pod warunkiem, że rodzaj Produktu na to pozwala, do bezpłatnego przywrócenia zgodności Produktu poprzez naprawę lub wymianę, do odpowiedniego obniżenia ceny lub do rozwiązania umowy. Klient traci te prawa, jeżeli nie zgłosi braku zgodności do EXPLEA w ciągu dwóch miesięcy od daty wykrycia wady, chyba że Produkt z natury jest nietrwały lub ulega zniszczeniu w krótszym okresie, w którym to przypadku wada musi być zgłoszona w tym skróconym okresie.

9. Błędy i ograniczenia odpowiedzialności

Informacje dotyczące Produktów udostępniane za pośrednictwem Witryny są stale aktualizowane. Jednakże, nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitego braku błędów, za które EXPLEA nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków oszustwa lub rażącego zaniedbania.
EXPLEA zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć, nawet po wysłaniu zamówienia, lub do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, bez uszczerbku dla praw Klienta wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków i Kodeksu Konsumenckiego.
Z wyjątkiem przypadków oszustwa lub rażącego zaniedbania, Klient jest wyłączony z wszelkich praw do odszkodowania lub rekompensaty, jak również z wszelkiej odpowiedzialności umownej lub pozaumownej za bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone osobom i/lub mieniu, spowodowane nieprzyjęciem lub niezrealizowaniem, nawet częściowym, zamówienia.
EXPLEA promuje odpowiedzialne spożywanie napojów alkoholowych i wyklucza wszelką odpowiedzialność, z wyjątkiem oszustwa lub rażącego zaniedbania, w przypadku zakupów dokonanych przez osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia.

10. Skargi

Wszelkie reklamacje należy przesyłać do Explea za pomocą formularza kontaktowego dostępnego bezpośrednio na Stronie internetowej lub wysyłając wiadomość na adres [email protected], lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na następujący adres:
c.a. Biuro Skarg
EXPLEA s.r.l.
Via Umbria, 58
20831, Seregno (MB)
EXPLEA zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszystkie otrzymane zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

11. Privacy

Prosimy o zapoznanie się z sekcją dotyczącą prywatności dostępną w stopce strony lub pod następującym linkiem.Należy zapoznać się z sekcją dotyczącą ochrony prywatności dostępną w stopce lub na specjalnej stronie (zob. link poniżej).

12. Prawo właściwe i sąd właściwy

Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Explea została zawarta we Włoszech i podlega prawu włoskiemu. Do rozstrzygania sporów związanych z interpretacją, wykonaniem lub rozwiązaniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub poszczególnych zamówień zakupu, jeśli Klient jest konsumentem zgodnie z Kodeksem Konsumenckim, wyłącznie właściwy jest sąd w mieście zamieszkania lub zameldowania Klienta, jeśli znajduje się ono we Włoszech; we wszystkich innych przypadkach właściwość terytorialna należy wyłącznie do sądu w Monza, a każda inna właściwość jest wykluczona.

13. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR)

Konsumenci zamieszkali w Europie są niniejszym informowani, że zgodnie z art. 14 rozporządzenia UE nr 524/2013 oraz uchwałą w sprawie ODR zawartą w Instrumencie Ustawodawczym nr 500/2015 obowiązującą od 15 lutego 2016 r., platforma internetowa służąca do pozasądowego rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących i/lub wynikających z umów sprzedaży towarów i usług zawartych online (ODR, online dispute resolution) jest dostępna pod następującym linkiem.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Więcej informacji na temat platformy można znaleźć pod następującym linkiem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show

Zespół FoodExplore chętnie odpowie na wszelkie pytania, pisząc na adres [email protected].

 

***